รณรงค์เลิกเผาไร่อ้อยก่อนตัด

เผาไร่อ้อยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงปริมาณอ้อยไฟไหม้ส่งโรงงานที่มีแนวโน้มสถิติเพิ่มขึ้นทุกปี ว่าในฤดูการผลิตปี 2551/52 ที่ผ่านมา มีอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานน้ำตาลทั้งประเทศสูงถึงร้อยละ 64 ความหวานเฉลี่ย 12.28 CCS. โดยในภาคตะวันออกมีอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานน้ำตาลสูงที่สุด มากถึงร้อยละ 75 และความหวานเฉลี่ย 11.88 CCS. ซึ่งเป็นระดับความหวานต่ำที่สุดของประเทศ

more »

วัชพืชและการควบคุมกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

วัชพืชและการควบคุมกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

ไร่อ้อย การควบคุมวัชพืชชนิดของวัชพืช

 1. วัชพืชใบกว้าง เป็นวัชพืชใบเลี้ยงคู่  ลักษณะแผ่นใบกว้างเมื่อเทียบกับความยาวใบ เส้นใบจัดเรียงเป็นร่างแหหรือตาข่าย การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้เมล็ด เช่น ผักเบี้ยหิน โคกกระสุน ผักยาง สาบเสือ ฯลฯ
 2. วัชพืชใบแคบ เป็นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะแผ่นใบแคบเมื่อเทียบกับความยาวใบเส้นใบจัดเรียงลักษณะขนานกับด้านใบ การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดรากและลำต้น ฯลฯ วัชพืชพวกนี้มี 2 กลุ่ม คือ
  1. วงค์หญ้า จะมีลำต้นกลม ข้อปล้องชัดเจน มีจุดเจริญอยู่ใต้ดิน และตามข้อ เช่น หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก ฯลฯ
  2. วงค์กก จะมีลำต้นส่วนใหญ่เป็นเหลี่ยม แต่ไม่มีข้อปล้องเหมือนกับวัชพืชอื่น เช่น กกทราย แห้วหมู ฯลฯ

more »

อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-024 (Kps 98-024)

พันธุ์อ้อย กำแพงแสน 98-024อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-024 (Kps 98-024)

 • พ่อ x แม่ กพส 93-1-25 x กพส 93-10-10
 • ทรงกอ กว้าง
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว เขตน้ำฝน และเขตชลประทาน
 • ผลผลิตอ้อย 14-17 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 11-13 ซีซีเอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ยังไม่พบการเกิดโรค
 • การเจริญเติบโต ปานกลาง
 • การไว้ตอ ดี

อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-005 (Kps 98-005)

พันธ์อ้อย กำแพงแสน 98-005อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-005 (Kps 98-005)

 • พ่อ x แม่ กพส 93-1-25 x กพส 93-10-10
 • ทรงกอ กว้าง
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตชลประทาน
 • ผลผลิตอ้อย 16-18 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 12-13 ซีซีเอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ต้านทานโรคแส้ดำปานกลาง
 • การเจริญเติบโต ช้าในช่วงแรก
 • การไว้ตอ ดี

พันธุ์แนะนำ อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 94-13 (Kps 94-13)

พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 94-13พันธุ์แนะนำ อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 94-13 (Kps 94-13)

 • พ่อ x แม่ กพส 89-20 open
 • ทรงกอ กว้าง
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนทราย เขตน้ำฝน
 • ผลผลิตอ้อย17-18 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 12-14 ซี.ซี.เอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ดำ
 • การเจริญเติบโต เร็ว
 • การไว้ตอ ดี

การปลูกอ้อย พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

การปลูกอ้อยอ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  สามารถปลูกได้เกือบทุกภาคของประเทศ  มีอายุเก็บเกี่ยว  10-12 เดือน เก็บผลผลิตได้  2-3  ปี  สภาพแวดล้อมพันธุ์และการบำรุงดูแลรักษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลิตและ คุณภาพของอ้อยอ้อยสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกประเภท  ตั้งแต่ดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย พื้นที่ปลูกควรเป็นที่ราบ  ควรหลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยในดินเหนียวจัด ดินทรายจัดและดินลูกรัง